Droogmiddelen, Verfmolen de Kat, kleine hoeveelheden 

!

Droogmiddel voor verven en lakken Verfmolen de Kat (kobaltsiccatief) 30 ml

020740
Ontvlambare vloeistof en damp. Wordt ervan verdacht de vruchtbaarheid te schaden. Veroorzaakt huidirritatie. Kan een allergische huidreactie veroorzaken. Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. Alvorens te gebruiken de speciale aanwijzingen raadplegen. Pas gebruiken nadat u alle veiligheidsvoorschriften gelezen en begrepen heeft. NA (mogelijke) blootstelling: een arts raadplegen. Bij huidirritatie of uitslag: een arts raadplegen.
enkele dagen
Weight: kg