IJzersulfaat 100 gram

Verfmolen de Kat
020653
+Verzendkosten ..
  • enkele dagen
  • Beschrijving
  • Meer details

IJzersulfaat (IJzer(II)sulfaat-7-hydraat, technisch) Cas. Nr.: 7782-63-0  EC-Nr: 231-753-5 Signaalwoord: GEVAAR. H: 302-315-319  P: 280-305+351+338-321-362-301+312-501 GHS07. Schadelijk bij inslikken. Veroorzaakt huidirritatie. Veroorzaakt ernstige oogirritatie. Beschermende handschoenen/ kleding/ oogbescherming/ gelaatsbescherming dragen. BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk: blijven spoelen. Specifieke behandeling vereist (zie op dit etiket). Verontreinigde kleding uittrekken. NA INSLIKKEN: bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen. De inhoud/verpakking afvoeren naar een erkend afvalverwerkingsbedrijf.

IJzersulfaat (IJzer(II)sulfaat-7-hydraat, technisch)
Cas. Nr.: 7782-63-0 
EC-Nr: 231-753-5

Gevarenpictogrammen:Signaalwoord:
GEVAAR

H: 302-315-319  P: 280-305+351+338-321-362-301+312-501 GHS07
Schadelijk bij inslikken. Veroorzaakt huidirritatie. Veroorzaakt ernstige oogirritatie. Beschermende handschoenen/ kleding/ oogbescherming/ gelaatsbescherming dragen. BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk: blijven spoelen. Specifieke behandeling vereist (zie op dit etiket). Verontreinigde kleding uittrekken. NA INSLIKKEN: bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen. De inhoud/verpakking afvoeren naar een erkend afvalverwerkingsbedrijf.

__ifPurchasable__
__endifPurchasable__