Veiligheidsinformatieblad

VIB:

17129

Chemische naam:

KOPERSULFAAT

Formule:

CuSO4

Molecuulgewicht:

159.60

Publicatiedatum:

2003-03-05

1 - Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming

title="Hier word vermeld de naam of namen welke door de leveranciers aan het product is of zijn toegekend. Dit kan een chemische naam zijn, maar ook een handelsnaam die helemaal niets zegt over de aard van het product. De handelsnaam in combinatie met de naam van de leverancier identificeert een product.">Handelsnaam

title="Hier wordt de producent of de importeur of de distributeur van een product vermeld. Gaat het om een veiligheidsblad dat betrekking heeft op meerdere producten van meerdere leveranciers dan zullen hier meerdere leveranciers worden genoemd.">Leverancier

MERCK 102791


ACROS 19771 (COPPER(II)SULFATE, ANHYDROUS, P.A.)


SIGMA C1297 (CUPRIC SULFATE ANHYDROUS)


ALDRICH 209171


2 - Identificatie van de gevaren

GHS Classificatie ((EG) nr. 1272/2008)

Acute toxiciteit

Category 4

H302

Ernstige oogirritatie

Category 2

H319

Huidirritatie

Category 2

H315

Gevaar voor het aquatisch milieu - acuut

Category 1

H400

Gevaar voor het aquatisch milieu - chronisch

Category 1

H410

EG Classificatie ((EG) nr. 67/548 of 1999/45)

• Schadelijk bij opname door de mond.

• Irriterend voor de ogen en de huid.

• Zeer vergiftig voor in het water levende organismen; kan in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken.

3 - Samenstelling en informatie over de bestanddelen

Component

CAS-nr

EG-nummer

Catalogus-nr

%

GHS-Etiket/EG-Etiket

KOPERSULFAAT

7758-98-7

231-847-6

029-004-00-0

100.0 %

GHS07
GHS09

H302
H319
H315
H400
H410

Acute tox. 4
Oogirrit. 2
Huidirrit. 2
Aquat. acuut 1
Aquat. chron. 1

Xn,N;R: 22,36/38,50/53

4 - Eerstehulpmaatregelen

Huid:

Zo spoedig mogelijk verontreinigde kleding verwijderen. Verwijder resten materiaal zo snel mogelijk van de huid (b.v. spoelen met veel water). Bij ernstige blootstelling arts raadplegen.

Inslikken:

Indien het slachtoffer bij bewustzijn is, 1 a 2 glazen water laten drinken. Bij algemene stoornissen zo snel mogelijk naar ziekenhuis vervoeren, anders arts raadplegen.

Inademing:

Het slachtoffer zo snel mogelijk in frisse lucht brengen en rust laten houden. Bij ernstige blootstelling arts waarschuwen. Bij ademhalingsproblemen: tevens knellende kleding losmaken en als het slachtoffer bij bewustzijn is in halfzittende houding brengen. Bij stagnatie van de ademhaling ONMIDDELLIJK beademen en zo snel mogelijk naar het ziekenhuis vervoeren.

Ogen:

Langdurig spoelen met veel water. Bij gezichtsstoornissen onmiddellijk naar ziekenhuis vervoeren, anders arts raadplegen.

Opmerkingen EHBO:

geen

5 - Brandbestrijdingsmaatregelen

Gevaarlijke ontledingsproducten in vuur:

koperoxiden, zwaveloxiden

Blusmiddelen:

bepaald door omgeving

6 - Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel

Procedure bij lekkage:

De vrijgekomen stof eventueel afdekken met droog zand of droge aarde om verstuiven tegen te gaan, opvegen of opscheppen, verpakken in kunststof zakken en afvoeren naar verzamelplaats gevaarlijk afval.

7 - Hantering en opslag

Plaatselijke afzuiging:

Afhankelijk van de verwerkingsomstandigheden, maar minimaal goede ruimteventilatie.

Opslagcondities:

droog

in een gesloten verpakking

koel

8 - Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming

Blootstellingsgrenzen

van toepassing voor:

Duitsland (20°C; 1013 mbar)

TGG(8 uur):

1 mg/m3

KOPERSULFAAT (als koper, inhaleerbaar stof)

van toepassing voor:

Nederland (20°C; 1013 mbar)

TGG(8 uur):

0.1 mg/m3

KOPERSULFAAT (als koper, inhaleerbaar stof)

van toepassing voor:

Zwitserland

TGG(8 uur):

0.1 mg/m3

KOPERSULFAAT (als koper, inhaleerbaar stof)

TGG(15 minuten):

0.2 mg/m3

KOPERSULFAAT (als koper, inhaleerbaar stof)

van toepassing voor:

Zweden

TGG(8 uur):

1 mg/m3

KOPERSULFAAT (als koper, stof)

TGG(8 uur):

0.2 mg/m3

KOPERSULFAAT (als koper, respirabel stof)

C=Ceiling; H=Huid

Opmerkingen blootstellingsgrenzen:

De TGG-waarde voor hinderlijk inhaleerbaar stof (10 mg/m3) en respirabel stof (5 mg/m3) in acht nemen als de waarden voor componenten ontbreken.

Reukgrenzen (20°C; 1013 mbar):

Geadviseerde persoonlijke beschermingsmiddelen:

Ogen:

stofbril

Inademing:

stofmasker P2

Huid:

geen (bij normaal gebruik)

Handen:

neopreen handschoenen

doorbraaktijd: skn99

9 - Fysische en chemische eigenschappen

Aggregatietoestand:

vast

Kleur:

wit

Kleur:

grijs

Geur:

reukloos

Kookpunt/traject:

Het product ontleedt voordat het kookt.

Verdampingssnelheid/traject:

niet traceerbaar

Smeltpunt/traject:

200 °C

Relatieve dichtheid:

3.6 (water=1) (20 °C)

Viscositeit:

niet van toepassing

pH:

≥3.5 ≤4.5 (50 g/l)

Ontledingstemperatuur:

650 °C

Vlampunt/traject:

niet van toepassing

Zelfontbrandingstemperatuur:

niet van toepassing

Electrostatische oplading:

nee

Explosiegrenzen:

niet van toepassing

Vaste stof explosies mogelijk in lucht:

nee

10 - Stabiliteit en reactiviteit

Reactie met water:

nee

Gevaarlijke reacties met:

hydroxylamine, magnesium, sterke basen, metalen in poedervorm, acetyleen

Gevaarlijke ontledingsproducten bij verhitting:

geen

Te vermijden omstandigheden:

geen

11 - Toxicologische informatie

Symptomen

Huid

plaatselijk:

De stof is irriterend: roodheid, pijn.

Kan overgevoeligheid veroorzaken: kans op allergisch eczeem.

Bij intensief huidcontact kans op huidaandoeningen.

algemeen:

De stof kan worden opgenomen door de huid.

Ingeslikt

plaatselijk:

De stof is irriterend: keelpijn, buikpijn.

algemeen:

De stof kan worden opgenomen door inslikken.

Inademing

plaatselijk:

De stof is bij verneveling irriterend: keelpijn, hoesten.

algemeen:

De stof kan in het lichaam worden opgenomen door inademing.

Ogen

plaatselijk:

De stof is irriterend: roodheid, pijn.

Opmerkingen symptomen

De stof werkt op: de lever, de nieren, het bloed (haemolyse), de longen.

Toxiciteit

LD-50: 300 mg/kg (ORL-RAT), KOPERSULFAAT

Bron/Methode:

niet traceerbaar/niet traceerbaar

Ames test:

niet traceerbaar KOPERSULFAAT

Bron:

niet traceerbaar

12 - Ecologische informatie

Afbreekbaarheid:

niet traceerbaar KOPERSULFAAT

Log Po/w:

-0.17 KOPERSULFAAT

Henry Constante:

5.61E-21 atm m3/mol (25 °C) KOPERSULFAAT

Ecotoxiciteit

LC-50: 0.015 mg/l/96H (Fish), KOPERSULFAAT

Bron/Methode:

niet traceerbaar/niet traceerbaar

EC-50: 0.003 mg/l/48H (Daphnia), KOPERSULFAAT

Bron/Methode:

Easi View/niet traceerbaar

IC-50: 0.065 mg/l/72H (Algae), KOPERSULFAAT

Bron/Methode:

Easi View/niet traceerbaar

Opmerkingen ecotoxiciteit:

geen

13 - Instructies voor verwijdering

Restanten product of ongereinigde lege verpakking, conform lokale en nationale wettelijke voorschriften, verbranden in een geschikte verbrandingsinstallatie of storten op een goedgekeurde stortplaats, indien dit wordt toegestaan.

14 - Informatie met betrekking tot het vervoer

UN-nummer:

3288

UN-naam:

Klasse:

Verpakkingsgroep:

III

Zeewater vervuilend:

ja

15 - Regelgeving

GHS Etikettering

Gevaar pictogram(men)

Signaalwoord:

Waarschuwing!

Gevaarzinnen:

H302

Schadelijk bij inslikken.

H315

Veroorzaakt huidirritatie.

H319

Veroorzaakt ernstige oogirritatie.

H410

Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Voorzorgszinnen:

P264

Na het werken met dit product handen/huid grondig wassen.

P270

Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product.

P273

Voorkom lozing in het milieu.

P280.7

Beschermende handschoenen/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.

P301+P312

NA INSLIKKEN: bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.

P302+P352

BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep wassen.

P305+P351+P338

BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.

P321

Specifieke behandeling vereist.

P330

De mond spoelen.

P332+P313

Bij huidirritatie: een arts raadplegen.

P337+P313

Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.

P362

Verontreinigde kleding uittrekken en wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken.

P501

Inhoud/verpakking afvoeren naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval.

Gevaarlijke component(en)

KOPERSULFAAT

Etikettering volgens EG richtlijnen

Gevaar pictogram(men)

R-zinnen

22

Schadelijk bij opname door de mond.

36/38

Irriterend voor de ogen en de huid.

50/53

Zeer vergiftig voor in het water levende organismen; kan in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken.

S-zinnen

2

Buiten bereik van kinderen bewaren.

22

Stof niet inademen.

60

Deze stof en de verpakking als gevaarlijk afval afvoeren.

61

Voorkom lozing in het milieu. Vraag om speciale instructies / veiligheidskaart.

EG-Etiket

Gevaarlijke component(en)

KOPERSULFAAT

Opmerkingen EG-etiket

geen

16 - Overige informatie

Datum laatste wijziging:

2010-11-11

Opmerkingen VIB:

Product is hygroscopisch.

Opmerkingen VIB:

De component(en), als vermeld in sectie 3, zijn geregistreerd in de Toxic Substances Control Act Inventory (USA).

Overzicht relevante H-zinnen van alle componenten in sectie 3:

H302

Schadelijk bij inslikken.

H315

Veroorzaakt huidirritatie.

H319

Veroorzaakt ernstige oogirritatie.

H410

Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Overzicht relevante R-zinnen van alle componenten in sectie 3:

22

Schadelijk bij opname door de mond.

36/38

Irriterend voor de ogen en de huid.

50/53

Zeer vergiftig voor in het water levende organismen; kan in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken.